Menu

אחוזי נכות ביטוח לאומי

0 Comments

אדם שמגיש תביעה נגד ביטוח לאומי לתשלום קצבה עבור אחוזי נכות, ביטוח לאומי יבדוק בהתאם לפרוצדורה קבועה את כל הנתונים בתביעה. בסוף התהליך ייקבע האם התובע עונה לקריטריונים הקבועים בחוק לקבלת קצבה או גמלה ו/או מענק כספי בגין מוגבלויותיו.

בעיקרון קצבת הנכות מיועדת למי שאינו מסוגל לעבוד או להשתכר למחייתו בשל נכות, מגבלה או מחלה.

לא בכל מקרה בו ייקבעו לתובע אחוזי נכות ביטוח לאומי יזכה את התובע בתשלום. כלומר גם אם נקבעה דרגה של אחוזי נכות הביטוח הלאומי, לא יזכה בקצבה כספית אם לא קיימת מגבלה שפוגעת בכושר השתכרותו של התובע.

  • מדוע אחראי הביטוח הלאומי על קביעת אחוזי נכות?
  • מהי הפרוצדורה הנדרשת לשם קביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי?
  • הוועדות הרפואיות – מהו תפקידן בתהליך קביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי?
  • אם לאדם יש מספר מוגבלויות – כיצד ביטוח לאומי יקבע עבורו אחוזי נכות?

קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי – בחסות החוק

תפקידו של המוסד לביטוח לאומי מוגדר בחוק. הביטוח הלאומי נדרש לדאוג לכל אזרחי המדינה ולהגן עליהם מפני פגיעה כלכלית, שעלולה לנבוע מחוסר ביטחון סוציאלי – כגון במקרה של פיטורין, זקנה וכדומה, או להגן מפני מצוקה כלכלית העשויה לנבוע כתוצאה מתאונה, מפגיעה או ממחלה, גופנית ו/ או נפשית – באופן זמני או קבוע.

כוונת המחוקק היא להגן על אנשים שנמצאים במצבים מורכבים בחייהם בשל נסיבות שאינן בשליטתם, ולאפשר להם להתקיים בכבוד, תוך הבטחת רשת ביטחון כלכלית מהמדינה.

לשם קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי דורש מהתובע את הנתונים הבאים:

  • למלא טפסים רלוונטיים לתביעת אחוזי נכות מהביטוח הלאומי
  • להגיש מידע רפואי וחוות דעת רפואית עדכנית
  • לעבור ועדות רפואיות לקביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי

קביעת אחוזי נכות – ביטוח לאומי שווה לכולם

אדם המבקש הכרה במגבלה כלשהי ומגיש תביעה לקבלת אחוזי נכות מביטוח לאומי, יעבור כאמור תהליך מוגדר אשר בסופו תוחלט זכאותו.

כל התהליכים והפרוצדורות מגובים בחוק ובתקנות של ביטוח לאומי. זאת על מנת שההליך של כל אדם שמגיש תביעה להכרה באחוזי נכות בביטוח לאומי יהיה דומה, בשקיפות מירבית ובמטרה שההחלטות בעניינו של כל אדם תהיינה אובייקטיביות ומבוססות ולא נתונות לערלות לב של מי מהצדדים.

לשם קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי וזכאות לקצבת נכות, לאחר הגשת תביעה עם כל המסמכים המתאימים, יזומן התובע לוועדה רפואית של ביטוח לאומי:

  • על התובע להגיע לוועדה עם כל האישורים הרפואיים הרלוונטיים
  • בוועדה יוכל התובע לספר על מצבו
  • התובע יעבור בדיקה רפואית על ידי רופא מומחה (או מספר רופאים)

רופאי הוועדה יקבעו – בהתאם לבדיקות ולנתונים שבידיהם, את אחוזי הנכות בביטוח לאומי ואת הזכאות לקבלת קצבת נכות.

אדם שסובל ממספר ליקויים, מחלות ומוגבלויות שונות, ותובע הכרה לאחוזי נכות ביטוח לאומי – במקרה כזה ייקבעו אחוזי נכות נפרדים לכל מגבלה או ליקוי, וכל הנתונים יעברו חישוב משוקלל לשם קביעת יכולת ההשתכרות של התובע ודרגת זכאותו לנכות כללית. תשלום קצבה חודשית ייקבע (או יישלל) בהתאם.

חשוב! נדרש תיאור מדויק עבור קביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי

על מנת שיקבעו במדויק אחוזי נכות ביטוח לאומי בעניינו, התובע נדרש להצגה נכונה, מפורטת ומדויקת ככל האפשר של מצבו ושל הבעיות והמגבלות שבגינן הוגשה התביעה.

לאחר שנקבעה דרגת הזכאות של אחוזי נכות בביטוח לאומי ניתן יהיה כמובן לערער עליה, אך עדיף לאין ערוך לבוא מוכנים היטב מראש ולמנוע קשיים וסיבוכים מיותרים בהמשך.

רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי מנוסה ומיומן בנושא של קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי.

בברכת בריאות טובה!